Projektist

Meie arendusprojekti idee Безымянный

Senised saavutused ja hetkeseis IKT rakendamisel õppetöös mille üle olete uhked.
Oleme uhked selle üle, et koolis on toimumas sihipärane ja plaanipärane töö IKT arendamise valdkonnas. IKT arendamise valdkond sh ka uurimusliku õppe tõhusam rakendamine on kajastatud kooli arengukavas ja gümnaasiumi motos „Tänapäeva kool tänapäeva õpilastele!“. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse erinevaid meetmeid: koolitatakse õpetajaid, osaletakse projektides ja infopäevadel, jälgitakse IKT vahendite kasutamist õppeprotsessis. Töö selles valdkonnas alustati juba mitu aastat tagasi ning esimeseks sammuks oli osalemine Tiigrihüppe projektides. Loetleme projektid, kus oli kasutatud IKT vahendeid:
• Projekt “Animeeritud eesti kirjandus”, mille raames kirjutati stsenaarium Fr.Tuglase novelli järgi “Popi ja Huhhu”, külastati Tallinna Nukufilmi Lastestuudiot ning tehti koos stuudio animaatoritega nukufilm. (2008)
• Tiigrihüppe projekt „Sülearvutid õpetajatele“, mille tulemusel 19 õpetajat sai sülearvutid personaalsesse tööalasesse kasutusesse
• „Süle Tiiger 2011“, mille väljundiks 4 sülearvutit, mida kasutatakse matemaatika tundides ja loodusainete tundides;
• Tiigrihüpe „Innovaatiline Kool 2012“; soetatud andmekoguja LABQUEST, mida kasutatakse uurimuslikus õppes loodusainetes.
• „Tiigripojad õpivad hüppama“, soetatud tahvelarvutite (25) klass.
• Projekt „Me õpime, meid tuntakse ära ja meedia aitab“, 2007, toetaja Mitte-eestlaste Integratsioonis Sihtasutus, õpiti kasutama IKT vahendeid ajakirjaniku töös ja ajalehtede kujundamisel;
• „Lähme kinno!“; toetaja Integratsiooni Sihtasutus; 2008, õpiti filme looma
• Tiigrihüpe Sihtasutus õpilaskonkurss „Targalt Internetis“ http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=8030140
• Rahvusvaheline UNESCO koolide projekt „Learning for Future“ http://lff.iite.unesco.org/estonia.aspx IKTalaste oskuste arendamine, jätkusuutlik areng
2013.a detsembris oli kooskõlastatud ja kinnitatud „Narva Soldino Gümnaasiumi infotehnoloogilise keskkonna programm aastateks 2014 – 2016“ ning koostatud tegevuskava, mille realiseerimiseks oli moodustatud töörühm. http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=320
Sel aastal osaleb gümnaasium arvutipõhise statistika projektis. Koolipoolne projekti teostaja on matemaatika õpetaja Tatjna Fedorova
Varasemad projektid IKT rakendamisel õppetöös (sh Comenius, eTwinning, Tiigrihüpe projekti nimi, kestus, eelarve, tulemused, teostajad
1. Meie õpime, meid tuntakse ära, ning meedia aitab!
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Üldsumma- 58 680 krooni toetus- 46 740 krooni
01.05.2007.- 15.10.200
Tulemus: ajalehe kujundamine_ nüüd koolil on oma virtuaalne ajaleht http://news13.ucoz.ru/
Projekti teostajad: kooli õpetajad ja õpilased
2. Õppiv tiiger meie koolis
Tiigrihüppe Sihtasutus Üldsumma- 89 860 krooni toetus- 44 930 krooni
01.05.2007 30.06.2007
Väljund: IKTvahendite ja internetimaterjalide ja õpikeskkondade kasutamine ainetundides
Projekti teostajad: NSG õpetajad
3. Sülearvuti õpetajale- 19 tk.
Meediaprojektorid koolis
Tiigrihüppe Sihtasutus Üldsumma- 183 939 krooni toetus- 183 939 krooni Üldsumma- 59 532 krooni toetus- 29 766 krooni
01.10.2008.- 31.12.2008.
Väljund: IKTvahendite ja internetimaterjalide ja õpikeskkondade kasutamine ainetundides
4. Comenius-projekt Euroopa Kirjutamisprojekt
SA Archimedes Eesti Socrates büroo Hariduskoostöö Keskus
10 000 eurot 01.10.2007.- 31.07.2009.
Projekti teostajad on õpetajad ja gümnaasiumiastme õpilased
5. Lähme kinno! Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Üldsumma- 111 018 krooni toetus- 93 500 krooni
15.03.2009. 15.11.2009.
Projekti teostajad on NSG õpetajad ja õpilased
6. Õppiv tiiger meie koolis 2009.
Tiigrihüppe Sihtasutus Üldsumma- 60 516 krooni toetus- 50 000 krooni
06.11.2009 31.12.2009
7. Süle Tiiger 2011 Tiigrihüppe Sihtasutus
Üldsumma- 1950 eurot toetus- 975 eurot
2011
Väljund: 4 sülearvutit loodusainete ja matemaatika õpetajatele
8. Innovaatiline Kool 2012
SA Tiigrihüppe Üldsumma- 2 082 eurot toetus- 1 941 eurot
18.05.2012- 07.12.2012
Väljund: soetatud andmekoguja LABQUEST, mida kasutatakse uurimuslikus õppes loodusainetes.
9. Väikeste uurijate mobiilse labori/klassi loomine „Tiigripojad õpivad hüppama“
SA Tiigrihüppe Üldsumma- 8 380 eurot toetus- 5 028 eurot
01.06.2013 11.12.2013
Väljund: õppeülesannete loomine, mitmekesine õpitegevus tunnis, õpetajate koolitamine
Teostajad: algkooli õpetajad ja õpilased

Olemsaolev taristu tahvel – ja sülearvutid, kooli kaetus Wifiga, ekraanid ja projektorid, serverid, infosüsteemid
Õpetajate kasutuses on 27 projektorit st üks projektor iga kahe õpperuumi kohta ; 8 printerit (kokku koolis on 20 printerit ja 2 paljundusmasinat), 5 dokumendikaamerat, 25 tahvelarvutit, 10 sülearvutit õpilaste kasutuses, üks arvuti klass 12 arvutiga, 2 Smart-tahvlit, 41 arvutit õpetajate kasutuses *laua- ja sülearvutid, koolis on Wifi.

Kogemus kooliuuendusprojektide elluviimisel
Nt. uue õppesuuna käivitamine, kujundava hindamise sisseviimine, uurimusliku või õuesõppe laiapõhjalike juurutamine – projektid, kuhu oli kaasatud suurem osa kooli õpetajatest, aga ka õpilased ja lapsevanemad. Varem teostatud kooli tasandi arendusprojektid
Projekti nimi, kestus, rahastaja, esmärgid, tulemused, teostajad
Koolis tehakse palju nii õpilaste kui ka õpetajate heaks. Gümnaasiumiastmes on kolm õppesuunda(Integratsiooni, Tervist säästev, Majandus ja Ettevõtlikkus), kus õpitakse süvendatult erinevaid valikaineid. Tööd alustatakse juba algkoolis. Igal õppesuunal on oma sait http://integratsioon.ucoz.ru/ ; http://ettevotlikkus.ucoz.net/ ; http://soldino-tervis.ucoz.com/ . Iga õppesuund teeb tihedat koostööd erinevate organisatsioonidega: Comenius, UNESCO võrgustik, Nordplus; KIK, Olümpiaakadeemia, Tervist Edendevate Koolide võrgustik; Innove, JA Eesti.
Kooli projektitegevusega saab põhjalikumalt tutvuda kooli veebilehel http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=803
Eelmisel aastal osalesid kooliõpetajad projektis „Koolieksam 2012“ (toetaja INNOVE), mille raames koolitati õpetajad ning õpetajate koostöös oli koostatud gümnaasiumiastme koolieksam.
Suureks väljakutseks on keelekümbluse programmi juurutamine, koolis juba 9 aastat õpetatakse eesti keeles aineid põhikoolis, sel aastal avati täieliku varajase keelekümbluse klass. Programmi raames koolitatakse õpetajaid: Keelekümbluse ABC, Lõimumise mustrid, LAK õpe jne. Iga aasta osaleb koolimeeskond üleriigilises LAK – õppe kuus, õpetajad annavad lahtised tunnid, jagavad kogemusi; 2 õpetajat pälvisid Keelekümbluse aasta õpetaja tiitli. Toimub mitmekesine klassi- ja kooliväline tegevus: õpilasvahetus, üritused, laagrid, projektid. http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=310

Kuna üheks kooli õppesuunaks on Tervist Säästev, siis praktiliselt iga aasta toimuvad koolis olümpiamängud, mida toetab Eesti Olümpiaakadeemia. Juba toimus kolm suveolümpiamängu ja sel aastal taliolümpiamängud. Koolil on ka oma spordisait http://soldino-sport.3dn.ru/, kust saab põhjalikumalt infot kõigist spordiuudistest.
Kõigi koolis toimuvate projektide eesmärgiks on kooli õppekava realiseerimine läbi klassi- ja koolivälise tegevuse.

Kirjeldage põhjalikumalt ühte kooliuuendusprojekti, mille üle eriti uhked olete
Projekti eesmärgid, saavutused, hetkeseis, õpetajate-õpilaste-vanemate kaasatus
Peale kkeelekümbluse programmi arendamise oleme uhked ka kolme õppesuuna juurutamise üle. Selle projekti/tegevuse eesmärgiks oli luua võimalused selleks, et iga õpilane suudaks end teostada talle sobivas valdkonnas, teha õige valik gümnaasiumiastmes, avastada oma võimeid ja huvisid.
Igas õppesuunas on oma juht ja kolm abijuhti. Õpetajad teevad suurt ja auväärset tööd: kirjutavad ja realiseerivad projektid, korraldavad koolisisesed ja koolivälised üritused, kaasavad tööse erinevaid õppeasutusi ja organisatsioone nii Eestis kui ka välismaalt. Igas õppesuunas on ka IKT arendav rühm, kes jälgib IKT vahendite kasutamist. Kõigi projektide ja ürituste aktiivseks osalejaks on õpilased. Tegelikult kõik koolis toimuv tegevus toetab kolme õppesuuna realiseerimist http://ruyeva.havike.eenet.ee/wordpress/ . 3.11.2012 gümnaasiumi õppealajuhataja Irina Bahramova esines Tallinnas Reaalkoolis toimuval konverentsil „Ettevõtlik õpetaja“, kus tutvustas kooli saavutusi.

Nägemus kooli digipöörde arendusprojektist
1. Sihtgrupp:
1.kooliastme varajse keelekümbluse klass (2.klass) ja hilise keelekümbluse klass (6.klass). Sihtgrupi valik on tingitud mitmest tegurist. Esiteks lähtusime õppekeelest – eesti keelest. Vaatamata sellele, et Narva Soldino Gümnaasium on vene õppekeelega kool, otsustasime, et hetkel on rohkem võimalusi leida eestikeelseid õppematerjale; teiseks keelekümblusklassides töötavatel õpetajatel on rohkem võimalusi teha koostööd teiste koolidega ning just töötades nendes klassides õpetajad on harjunud tegema koostööd ainete lõiminguks.
2. Projekti idee
Kuidas ja milleks on plaanis nutiseadmeid rakendada
Projekti ideeks on luua e-töövihik, kus on lõimitud erinevatest valdkondadest ja/või õpiainetest ülesanded. Otsustasime, et esimeseks teemaks võiks olla teema „Sügis looduses ja inimelus“. Kõigi ülesannete lahendamine nõuab nutiseadmete (rakenduste) rakendamist kas info otsimine, pildistamine, testide tegemine, heli salvestamine. Sügise kontekstis see võiks olla õuesõpe, kus õpilased teevad pilti kasest, tammest, vahtrast iga kolme päev pärast, jälgides kuidas muutuvad puud sügise tulekul. Salvestavad sügise hääli ning muusika tunnis, kasutades vastavat rakendust, loovad „sügise muusikat“. Loodusõpetuses mõõdetakse temperatuuri, niiskust ning tehakse teisi loodusvaatlusi, kasutatdes erinevaid rakendusi. Samalaadi ülesandeid koostatakse ka 6.klassi õpilastele. Peale selle kaasatakse ka õpilasi ülesannete loomisesse.
Peale selle loome ka nö õppekava (ainekavade) lisad, kus on lahti kirjutatud rakenduste eesmärgid ja kuidas seda kasutada õppetöös. Näidisena võiks kasutada http://e-ope.koolitus.ee/opiobjekt/nutiseadmed_ppets.html leiduvat infot.
Ideid leiame ka portalist https://globallab.org/ru/project/catalog/
3. Projekti eesmärk ja mõõdetavad väljundid
Projektil on mitu eesmärki:
• Ellu viia kooli arengustrateegia IKT valdkonnas;
• Tugevdada õpetajate koostööd IKTalases valdkonnas;
• Koolitada õpetajaid; koolitustel saadud info edastamine ja rakendamine;
• Tutvuda pakutavate rakendustega;
• Koostada e-töövihikud vähemalt ühel teemal lõimitud ülesannetega;
• Katsetada ülesandeid;
• Koostada ainekavade lisad, kus on kirjeldatud IKTvahendite kasutamine;
• Tutvustada projekti kogu kooli kollektiivile;
• Tutvustada projekti lastevanematele näitamas neile, et nutiseadmed ei ole ainult mänguasi vaid seal on ka palju õpetlikku
• Algatada uus koolisisene projekt ning laiendada see teistele klassidele.
Projekti väljundid:
• Õpetajate IKTalane pädevus on parenenud;
• Loodud uued atraktiivsed õppematerjalid;
• Loodud mitmekesine õpikeskkond;
• Tõuseb laste motivatsioon;
• Kõige paremal juhul võidab kool auhinna 10 000 euro väärtuses, mis annab võimaluse soetada tahvelarvutid ning laiendada projekt terve kooli peale;
• Õpilased omandavad IKTalaseid oskusi väljaspool informaatika tundi (vene õppekeelega kooli õppekava üldse ei võimalda informaatika tundi valikainene, kuna isgas klassis lisanduvad eesti keele tunnid)

4. Projekti etapid
Mida plaanite teostada novembri lõpuks 2014, mis jääb edaspidiseks
Novembri lõpuks plaanime järgmist:
• Meeskonna koolitamine vastvalt programmi koolituskavale;
• Vanemate teavitamine projektist, selle eesmärkidest, tulemustest ja ootustest vanematele;
• Kõigi keelekümblusklassides töötavate õpetajate kaasamine ja koolitamine;
• Infotehnoloogi iganädalased konsultatsioonid;
• Rakenduste leidmine ning ainekavade lisa esimese variandi loomine;
• Lõiminguviiside leidmine õpetajate koostöös;
• Ülesannete panga koostamine õpetajate koostöös;
• e-töövihiku esmavariandi koostamine ja kujundamine;
• Loodud õppematerjalide katsetamine;
Edaspidiseks jääb loodud õppematerjalide korrigeerimine; muudatuste tegemine, lõplik vormistamine, projekti tulemuste tutvustamine kogu kollektiivile ja kogukonnale, vanemate teavitamine projekti tulemustest; edaspidiste meetmete ja tegevuste plaanimine IKT arengu strateegia ellu viimiseks.

5. Projekti tegevused esimeses etapis (juuni – november 2014)
Novembri lõpuks plaanime järgmist:
• Meeskonna koolitamine vastvalt programmi koolituskavale;
• Vanemate teavitamine projektist, selle eesmärkidest, tulemustest ja ootustest vanematele;
• Kõigi keelekümblusklassides töötavate õpetajate kaasamine ja koolitamine;
• Infotehnoloogi iganädalased konsultatsioonid;
• Tahvelarvutitele rakenduste leidmine ning ainekavade lisa esimese variandi loomine;
• Lõiminguviiside leidmine õpetajate koostöös;
• Ülesannete panga koostamine õpetajate koostöös;
• e-töövihiku esmavariandi koostamine ja kujundamine;
• Loodud õppematerjalide katsetamine;

 

 www.digipööre.ee

Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskus ning tehnoloogiaettevõte Samsung toetavad Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele õppetöös, nii nagu seda näeb ette Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014 – 2020. Tänavu maikuus valitakse avaliku konkursi teel välja 8 pilootkooli, mis saavad võimaluse osaleda viis kuud kestvas tasuta koolitus- ja nõustamisprogrammis…

 

Безымянный

 

Вот, новый поворот….

Весной стартовал всереспубликанский проект DIGIPÖÖRE, цель которого внедрение в школах широкого использования персональных дигитальных устройств. Из огромного количества жлающих принять участие в проекте организаторы выбрали 8 школ. В почетную восьмерку попала одна школа из Нарвы – Солдинаская гимназия.

Всем известная песня начинается именно с таких слов. Нарвская Солдинаская Гимназии, девиз которой «СовременнаяTallinnaTU школа современному ученику», вступила на новый дигитальный путь (Digipööre) со своими поворотами и скоростями. 8 пилотных школ Эстонии, среди которых находится и наша гимназия, участвуют в совместном проекте Центра Образовательных Технологий Института Информатики Таллиннского Университета и фирмы Samsung. Цель проекта поддержать школы в переходе на широкое использование средств ИКТ в учебном процессе. Формула 1+1, когда у каждого ученика есть электронное устройство (смартфон, планшетка), используемое им именно в образовательных целях, должна стать реальностью.

Проект охватывает несколько областей: изменения в подходе к образовательному процессу, изменения в инфраструктуре, изменения в мышлении всех участников (учеников, педагогов, родителей). Ближайшей целью проекта для команды гимназии станет создание е-тетради для двух классов погружения по тематике «Осень в жизни людей». Учителям нужно будет в совместной работе составить и апробировать задания, которые интегрируют разные предметы и включают использование разных возможностей образовательных сред и мобильных приложений. Несмотря на то, что проект заканчивается в декабре, деятельность по внедрению средств ИКТ станет основной составляющей в программе развития гимназии.

Несомненно, изменения в инфраструктуре предполагают работу с различными фондами и поддержку со стороны горуправы. Результат работы школ будет оценивать специальная комиссия, и главный приз конкурса – поддержка от фирмы Samsung в размере 10 000 евро. (подробная информация на сайте http://digipoore.ee/) Но самым главным результатом будет для нас то, что ученикам и учителям будет намного интереснее на уроках и у родителей не будет сомнения в покупке нового смартфона для своего продвинутого чада!

Ирина Бахрамова, завуч НСГ

http://www.narvaharidus.edu.ee/index.php/187-vot-novyj-povorot

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga