Kokkuvõte projektist

Kokkuvõte projektist

NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI KOKKUVÕTE PROJEKTIS DIGIPÖÖRE OSALEMISE KOHTA

Projekti pealkiri „Digipööre keelekümblusklassides“

Alustaksin siin pigem mitte projekti ideest, kuid selle eesmärkidest. Neid oli tegelikult mitu:

 • Ellu viia kooli arengustrateegia IKT valdkonnas;
 • Tugevdada õpetajate koostööd IKT – alases valdkonnas;
 • Koolitada õpetajaid; koolitustel saadud info edastamine ja rakendamine;
 • Tutvuda pakutavate rakendustega;
 • Koostada e-töövihikud vähemalt ühel teemal lõimitud ülesannetega;
 • Katsetada ülesandeid;
 • Koostada ainekavade lisad, kus on kirjeldatud IKT – vahendite kasutamine;
 • Tutvustada projekti kogu kooli kollektiivile;
 • Tutvustada projekti lastevanematele näitamas neile, et nutiseadmed ei ole ainult mänguasi vaid seal on ka palju õpetlikku
 • Algatada uus koolisisene projekt ning laiendada see teistele klassidele.

Seadsime ka mõned väljundid/mõõdikud, mis aitavad hinnata projekti teostamise taset. Tegelikult tuleb peale tungiv soov asendada sõna projekt, millel on kindel algus ja lõpp, millegagi püsivama ja jätkusuutlikumaga nt digiarengukavaga. Olen kindel, et see projekt on andnud tervikuna koolile/digiarengule uut hoogu, kuidagi on käivitanud uut mõtteviisi ning innovaatilist lähenemist õpetamisele. Kindlasti enne sedagi projekti gümnaasiumi õpetajatel oli kogemus selles valdkonnas, kuid nii detailselt ja süvendatult ei ole veel tegeldud. Kuid igas uuenduses/algatuses on oma head ja vead, nii ka selles projektis osalemine annab võimaluse tunda uhkust, kuid ka paljastas vajakajäämisi. Järgmises analüüsis toome esile oma saavutused ja paneme paika ka digiarengu üldsuunad.

Eesmärk Saavutustase ArengusuunadKonkreetsed tegevused aastate lõikes
Ellu viia kooli arendusstrateegia IKT valdkonnas IKT arendusstrateegia kuulub ka tegevuskava, kus on kindlaks määratud õpetajate, õpilaste, juhtkonna vastutus ja tegevused.Õpilaste IKT – alane pädevus: õpilased on tutvunud paljude nutitelefoni rakendustega ning katsetanud neid õppeprotsessis erinevates ainetundides; katsetati digivahendite kasutamist ka HEV õpilastega (joonistamine ja vene keel); kasutati nutitelefoni ka uurimuslikus õppes ja õues.Õpetajate IKT – alane pädevus: projekti meeskond (6) on osalenud pakutud koolitustel; on läbiviidud sisekoolitused (3) keelekümblusklassides töötavatele õpetajatele, nutipäev tervele kollektiivile, kus tutvustati Valgas Nutikonverentsil omandatut; infovahetus õpetajate listi kaudu kogemusest/rakendustest/õpikeskkondadest; IT-mehe konsultatsioonid; õppimine kolleegilt kolleegile, kus toetas projektikaaslasi matemaatika õpetaja Tatjana Fedorova, kes on pälvinud Narva parima e- õpetaja tiitli ning läbi viinud koolitused (2) lasteaednikele „Smarttahvel õppeprotsessis“ (november)Juhtimiskeskkond:

uuendamisel Narva Soldino Gümnaasiumi arengukava tegevuskava, kus on rõhutatud digipäevuse kujundamise tähtsust ja kavandatud vastavad tegevused. 18.11.2014 toimus koolis arengupäev, kus töörühmad tutvustasid oma tööd, 12.12.14 avalikustatakse kooli veebilehel     arengukava eelnõu.

Digipöörde projekti osalemisest oli avaldatud artikkel ajalehes „Gorod“, gümnaasiumi kodulehel ja Narva haridusportalis http://www.narvaharidus.edu.ee/index.php/187-vot-novyj-povorot

Digitaristu uuendamine: Toimus arutelu kultuuriosakonna esindaja Larissa Degeliga ning seejärel oli saadetud kultuuriosakonda taotlus wifi süsteemi paigaldamiseks ning on kokkulepitud võimalikest rahastamise allikatest.

Linna tasandil meie gümnaasiumi ettepanekul on tehtud täiendused Narva Linna munitsipaalharidussüsteemi arengukavasse, mis puudutab just traadita internetiühendussüsteemide paigaldamist kõikides Narva koolides ning haridustehnoloogi ametikoha koolide koosseisu viimist.

Väljavõte arengukava eelnõust: 2014. aastal liitus Soldino gümnaasium Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskuse ning tehnoloogiaettevõte Samsung algatatud programmiga Digipööre, mille eesmärgiks on personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjaline rakendamine erinevate õppeainete õppetöös. Programm julgustab õpilasi oma isiklikke nutiseadmeid kooli kaasa võtma ja tundides mõistlikult kasutama. Soldino gümnaasiumi osavõtt programmist on osutanud ühele olulisele probleemidele – Narva koolides kasutatav traadita internetiühenduse kvaliteet ja kiirus ei luba ajaga kaasas käia ning rakendada IT-vahendite uusimaid ja laiemaid võimalusi. Koolide traadita internetiühendussüsteemid vajavad moderniseerimist või uue süsteemi vastu väljavahetamist.

1.1  Koolid ja lasteaiad on varustatud tänapäevaste IT-vahenditega, tagatud on vajalik tehniline tugi

1.1.1        IT-vahendite soetamine vastavalt RÕKis esitatud nõuetele.

1.1.2        Koolide IT-pargi uuendamise kavade koostamine. IT-pargi plaanipärane uuendamine.

1.1.3        Lasteaedade IT-pargi arendamine ja plaanipärane uuendamine.

1.1.4        Koolide traadita internetiühenduse moderniseerimine.

1.1.5        Lasteaedadele IT-pargi haldusjuhi teenuse tagamine.

1.1.6        Digitaalse asjaajamise arendamine.

1.1.7        Osavõtt IT-alastest projektidest.

1.1.8        E-õppekeskkondade laiem kasutamine.

1.1.9        Haridustehnoloogide koolide koosseisu viimine; haridustehnoloogide koolitamine.

 

 

Väljavõte arengukavas, mis näitab arenguruumi EESMÄRK 4.1. Gümnaasiumis on loodud atraktiivne, kaasaegne ja riskianalüüsil tuginev turvaline õpikeskkond, mis tagab riikliku õppekava rakendamist.INDIKAATOR: Aastal 2018 gümnaasiumis on loodud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele vastav füüsiline õpikeskkond.

 

MEEDE 4.1.1 Täiendavate finantseerimisallikate leidmine ja olemasolevate rahaliste vahendite otstarbekas kasutamine

TEGEVUSED:

Kaasaegse tehnika ja vajalike õppevahendite ning inventariga varustamine.

Rahaliste/mitte rahaliste vahendite taotlemine fondidest, linnavalitsuselt, sponsoritelt, projektides osalemiselt.

Vastutav isik: direktori asetäitja majandusalal, projektijuht

 

MEEDE 4.1.3 Luuakse võimalused infotehnoloogia ja kaasaegsete õppemeetodite laialdaseks kasutamiseks riikliku õppekava eduka rakendamise eesmärgiga.

TEGEVUSED
Kultuuriosakonnast rahaliste vahendite taotlemine wifi seadmete paigaldamiseks. Jaanuar 2015

Õppeklasside arvutite ja meediaprojektoritega varustamine vastavalt õppekava nõuetele.

Koostöö HITSA – ga.

Arvutiklassi töö korrastamine.

Ohutus- ja tervisekaitsenõuetele sülearvutite ja tahvelarvutite klasside töö korrastamine.

Digivahendite kasutamist sh õpilaste isiklike digivahendite reguleeritava reeglistiku koostamine.

EESMÄRK 3.7.: Õppimisel ja õpetamisel on kasutatud kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekalt ja tulemuslikult ning on parandatud nii õpetajate kui ka õpilaste digioskusi.

INDIKAATOR:

Õppijate osakaal erinevates kooliastmetes, kes kasutavad iga päev õppetöös arvutit vm personaalset digivahendit, on 100%

 

MEEDE3.7.1.:Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi.

 

TEGEVUSED:

Digitaalse õppevara sh e-õpikud, e-töövihikud, avatud õppematerjalid, e-õpetajaraamatud ning veebipõhised hindamisvahendid   kasutusele võtmine ja/või koostamine, arendamine.

Võimaldada õpilastel kooli digitaristu kõrval kasutada igapäevases õppetöös isiklikke digiseadmeid.

Korraldada õpetajate koostööd sh sisekoolitusi digipädevuste arendamiseks. 2015 – 2018

Õpetajate ja õpilaste digipädevuste kujundamine kõigis õppeainetes.

Pakkuda huvilistele informaatikaõpetust või huviringi. 2015

Toetada innovaatilisi õpetajaid uuenduslike projektide elluviimisel.

Järkjärguline üleminek osalisele e – õppele (sh MOODLE keskkond vm) valikkursuste õpetamisel gümnaasiumiastmes. (2018)

Klassiõpetajate blogide loomine ja selle info kajastamine gümnaasiumi kodulehel.

Vastutav isik: õppealajuhataja, infotehnoloog, IKT töörühm

Teostamise tähtaeg: 2015 – 2018

 

Tugevdada õpetajate koostööd IKT – alases valdkonnas Sellise projekti elluviimine kahtlemata nõudis nii meeskonna koostööd, üksteise mõistmist ja toetamist. Kõik kodutööd projektis (film, esitlused, lavaetteaste) on tehtud koostöös; uuendusi/uusi lähenemisviise arutati ka koos, jagati kogemusi/häid ideid. Loodud sait võimaldab jälgida ja hinnata õpetajate tööd, nende panust projekti teostamisse. Loodud ka Digipöörde projekti meeskonna list. Õpetajate koostöö toimub ka ainesektsioonide tasandil, kus jagatakse teadmisi/kogemusi (protokollid) Edasised tegevused:*Algkoolis koostöös raamatukoguga toimub e-raamatute konkurss;*18.märtsil toimub meie gümnaasiumi eestvedamisel linnakonverents, kus iga ainesektsiooni esindaja tutvustab teistest koolidest kolleegidele oma kogemusi digivahendite abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel
Koolitada õpetajaid; koolitustel saadud info edastamine ja rakendamine; projekti meeskond (6) on osalenud pakutud koolitustel; on läbiviidud sisekoolitused (3) keelekümblusklassides töötavatele õpetajatele, nutipäev tervele kollektiivile, kus tutvustati Valgas Nutikonverentsil omandatut; infovahetus õpetajate listi kaudu kogemusest/rakendustest/õpikeskkondadest; IT-mehe konsultatsioonid; õppimine kolleegilt kolleegile, kus toetas projektikaaslasi matemaatika õpetaja Tatjana Fedorova.Keelekümblusklassi klassijuhataja osales 13 – 16.11 rahvusvahelisel konverentsil „Learning for Future“ ja jagas saadud infot kolleegidega.www.lit4life.net – kirjuta oma luguwww.rusera.ru

https://e-learning.life-global.org/

http://www.web-landia.ru/

http://turnitin.com/ plagiaat

https://ru.surveymonkey.com/ – küsitlused

http://atlas100.ru/- elukutsed

Koostöös linnaraamatukoguga toimus infotund 11.klassi õpilastele “Raamatukogude andmebaasid”

 

 

Gümnaasiumi õpetajate koolituskava üheks prioriteediks (sellega saab tutvuda kooli saidil „Personalijuhtimine“) on õpetajate digipädevuse arendamine ja edaspidi kavandame need koolitused kas tellituna või sisekoolitusena.
Tutvuda pakutavate nutitelefoni rakendustega ja erinevate õpikeskkondadega Lühiloetelu:Tag Cloud Generatori, Google Forms, Koolielu.ee, LeMill, Pocket, Google Docs, PlayMarketˇi äppid: decexpert.net, Seeneaabits, ArtFlow, QR code generator, QR code reader, Runtastic Pedometer, PhotoGrid, Google Form, http://answergarden.ch, youtube, http://www.getwapps.com/, http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/,www.padlet.com, http://www.classtools.net/QR/, http://learningapps.org/, http://phet.colorado.edu/et/simulations/category/biology, https://www.govote.at/, http://mudelid.5dvision.ee/, ,http://bio.edu.ee/models/et/index.html, http://koolitee.regio.ee/“, https://todaysmeet.com, www.learningapps.org , http://answergarden.ch, http://kirjatehnika.blogspot.com/, http://www.purposegames.com/, http://zxing.org/w/decode.jspx, https://www.govote.at/ , http://minisebran.pbworks.com , http://goqr.me/, http://colarapp.com/ , http://www.mapcrunch.com, Mathplayground, RATE_ N_ GODS, GeoGebra Koostada ainekavade lisad, kus on kirjeldatud võimalikke rakenduste ja õpikeskkondade kasutamine ainetundides. Seda tehakse ainesektsiooni õpetajate koostöös.
Koostada e-töövihikud vähemalt ühel teemal lõimitud ülesannetega ja katsetada ülesandeid; e-vihiku esmaversioon on kättesaadav http://aekesu.havike.eenet.ee/wordpress/?page_id=346hetkel töövihikus on 2.klassile 13 ülesannet/töölehte 6 teemal; 6.klassile 44 ülesannet/töölehte 12 õppeaines (kõige rohkem on matemaatikas ja loodusõpetuses)läbiviidud tegevuste ja tundidega saab tutvuda siin http://aekesu.havike.eenet.ee/wordpress/ , hetkel on 38 postitust

pedagoogilised innovatsioonid:

selleks et digivahendite kasutamine ei muutuks rutiinseks, igapäevaseks tunnitegevuseks kasutati tundides uusi õpetamisviise nt uurimuslik õpe loodusõpetuse tundides, aktiivne liikumine muusika saatel kehalises kasvatuses, rühmatööd, küsitlused, õuesõpe.

Arenguvajadus:Koolitus teemal „Õppematerjalide/töölehtede koostamine“
Tutvustada projekti lastevanematele näitamas neile, et nutiseadmed ei ole ainult mänguasi vaid seal on ka palju õpetlikku Klassijuhatajad viisid läbi koosolekud, tutvustasid ka esimesed tulemused ja laste arvamused. Kahtlemata tekkis väike diskussioon digivahendite kasutamise otstarbekusest tunnis, vanemad näevad selles pigem mänguasja kui õppevahendit. Kutsume vanemaid õppetundi.
Koostada ainekavade lisad, kus on kirjeldatud IKTvahendite kasutamine; See töö on veel ees, tuleb hästi põhjalikult süstematiseerida kogutud materjali ning kaasata sellesse võimalikult rohkem õpetajaid. Teostamise tähtaeg: juuni 2015
Algatada uus koolisisene projekt ning laiendada see teistele klassidele. Koolis oli läbi viidud küsitlus, mille eesmärgiks oli uurida kui palju õpilasi omab isiklikku nutitelefoni, kas sellel on ühendus internetiga. Saadud tulemused (50% õpilastel on nutitelefon, 1/3 on internetiühendus) annavad lootuse, eriti gümnaasiumis, uute algatuste käivitamisele digivahendite kasutamises.Tatjana Fedorova kandideerib projektis Creative Classroom osalemiseks.
Tutvustada projekti kogu kooli kollektiivile Projekti tulemusi tutvustatakse õppenõukogul

 

2015 – 2016

Arengusuunad

 • Kooli arengukava uue tegevuskava kinnitamine (jaanuar)
 • Ainekavade lisad digipädevuse kujundamiseks sh ainetunnis võimalike kasutatavate rakenduste ja e – õpikeskkondade kirjeldused. (juuni)
 • Wifi paigaldamine kahel korrusel (summas 3500 euriot) jaanuar – veebruar
 • Õpetajate süsteemne koolitamine (kogemuste vahetus ainesektsioonide koosolekul üks kord veerandis, kis.hm süsteemi materjalide panemine, õppimine kolleegilt kolleegile, koolitused HEV lastega töötavatele pedagoogidele) – aasta jooksul
 • Koolitusel „IKT vahendite integreerimine kooli õppekeskkonda“ osalemine (koolitus toimub ESF-i toel veebruaris, märtsis)
 • Õpilasuurimistöö kaitsmine teemal «Nutitelefonid ja tahvelarvutid kui lisavõimalus õppimises“, autor M.Libert (mai 2.nädal)
 • Ülelinnaline nutikonverents “Digipöörde jälgedes: IKT kasutamine õppeprotsessis, õppekava uued väljakutsed”, 18.03.2015
 • Kodukorra korrigeerimine (lubatakse kasutada nutitelefoni õpieesmärgiks), digivahendite kasutamise reguleeritava dokumendi koostamine (kaasame ka õpilasi klassijuhatajatunnis) – kevad
 • Kaalume e-õpikute tellimist. – märtsis
 • Motiveerime õpetajad osalema HITSA poolt väljakulutatud konkurssides „Täna samm, homme teine“ ja „Tipptund“ detsember – aprill
 • Creative Classroom projektis osalemine (loodame, et valitakse)
 • Üleskutse õpetajatele „Digikool digiõpilastele (VOSK)“, seire ja kõige paremate tunnustamine õppenõukogul.
 • Avatud tunnid vanematele „teadusnädalal“ (nädal enne kevadist koolivaheaega)
 • QR – koodide mäng teemal „Lemmikraamatud“ II koolisaste, koostöös vene keele ja kirjanduse AS – ga (Digipööre projekt)

2017 – 2020

Kooli arengukava tegevuskava ja IKT strateegia ellu viimine, seire ja hindamine

Väljavõte arengukavas, mis näitab arenguruumi

EESMÄRK 4.1. Gümnaasiumis on loodud atraktiivne, kaasaegne ja riskianalüüsil tuginev turvaline õpikeskkond, mis tagab riikliku õppekava rakendamist.

INDIKAATOR: Aastal 2018 gümnaasiumis on loodud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele vastav füüsiline õpikeskkond.

MEEDE 4.1.1 Täiendavate finantseerimisallikate leidmine ja olemasolevate rahaliste vahendite otstarbekas kasutamine

 

TEGEVUSED:

Kaasaegse tehnika ja vajalike õppevahendite ning inventariga varustamine.

Rahaliste/mitte rahaliste vahendite taotlemine fondidest, linnavalitsuselt, sponsoritelt, projektides osalemiselt.

Vastutav isik: direktori asetäitja majandusalal, projektijuht

MEEDE 4.1.3 Luuakse võimalused infotehnoloogia ja kaasaegsete õppemeetodite laialdaseks kasutamiseks riikliku õppekava eduka rakendamise eesmärgiga.

TEGEVUSED
Kultuuriosakonnast rahaliste vahendite taotlemine wifi seadmete paigaldamiseks. Jaanuar 2015

Õppeklasside arvutite ja meediaprojektoritega varustamine vastavalt õppekava nõuetele.

Koostöö HITSA – ga.

Arvutiklassi töö korrastamine.

Ohutus- ja tervisekaitsenõuetele sülearvutite ja tahvelarvutite klasside töö korrastamine.

Digivahendite kasutamist sh õpilaste isiklike digivahendite reguleeritava reeglistiku koostamine.

EESMÄRK 3.7.: Õppimisel ja õpetamisel on kasutatud kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekalt ja tulemuslikult ning on parandatud nii õpetajate kui ka õpilaste digioskusi.

INDIKAATOR:

Õppijate osakaal erinevates kooliastmetes, kes kasutavad iga päev õppetöös arvutit vm personaalset digivahendit, on 100%

 

MEEDE3.7.1.:Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi.

 

TEGEVUSED:

Digitaalse õppevara sh e-õpikud, e-töövihikud, avatud õppematerjalid, e-õpetajaraamatud ning veebipõhised hindamisvahendid kasutusele võtmine ja/või koostamine, arendamine.

Võimaldada õpilastel kooli digitaristu kõrval kasutada igapäevases õppetöös isiklikke digiseadmeid.

Korraldada õpetajate koostööd sh sisekoolitusi digipädevuste arendamiseks. 2015 – 2018

Õpetajate ja õpilaste digipädevuste kujundamine kõigis õppeainetes.

Pakkuda huvilistele informaatikaõpetust või huviringi. 2015

Toetada innovaatilisi õpetajaid uuenduslike projektide elluviimisel.

Järkjärguline üleminek osalisele e – õppele (sh MOODLE keskkond vm) valikkursuste õpetamisel gümnaasiumiastmes. (2018)

Klassiõpetajate blogide loomine ja selle info kajastamine gümnaasiumi kodulehel.

Vastutav isik: õppealajuhataja, infotehnoloog, IKT töörühm

Teostamise tähtaeg: 2015- 2018

 

Narva Soldino meeskond usub, et ühel hetkel on täiesti uus põlvkond õpetajaid, kes ise on tehnoloogia ajastu lapsed. Et läbimõeldud ja otstarbekas digivahendite kasutamine õppetunnis aitab mitmekesistada õppeprotsessi, tõstab õpimotivatsiooni ja laiendab õpilaste silmaringi. Nutitelefonist saab ka õppe- ja ka abivahend. Ja meie unistus 1+1 saab reaalsuseks.

Suur tänu Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskusele ning tehnoloogiaettevõttele Samsung Digipöörde koolitus- ja nõustamisprogrammis osalemise võimaluse eest.

 

Narva Soldino Gümnaasiumi nimelt

Irina Bahramova

NSG õppealajuhataja ja meeskonna hing (Mart Laanpere sõnul)